• Cecilie Hjortland

Vil du delta i vårt forskningsprosjekt?

"Meningsfulle aktiviteter, medborgerskap og livskvalitet blant deltakere og trenere i Psykiatrialliansen - et samarbeidsbasert forskningsprosjekt"!


DEN NESTE MÅNEDEN - INNSAMLING SAMTYKKEERKLÆRING


I den neste måneden så kommer vi til å gå rundt på våre treninger for å høre om du har lyst å delta på et forskningsprosjekt som vi gjør sammen med Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge.


I første omgang, så vil vi gå rundt med en samtykkeerklæring som vi trenger din underskrift på dersom du ønsker å være med. Selve spørreskjemaet vil komme senere. Dette første skrivet er kun for å få en signatur fra deg dersom du vil være med å hjelpe oss i dette forskningsprosjektet.


Prosjektet er selvsagt helt frivillig og man kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen, men vi håper selvsagt at du vil hjelpe oss i dette prosjektet slik at vi kan få forskningsbasert kunnskap om hvilken effekt våre tjenester har for våre deltakere.


For å gjøre det enklere for deg å være med, så har vi kopiert teksten i skrivet under her slik at du kan lese gjennom dette i ro og mak hjemme hos deg selv, før du evt signerer på skrivet på trening. Er du ikke på treningene våre for tiden, men har lyst å delta likevel, så ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.SKRIVET SOM DELES UT LYDER SOM FØLGENDE


"Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt. Formålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan deltakelse i meningsfulle aktiviteter i Psykiatrialliansen kan styrke opplevelser av medborgerskap og livskvalitet for personer som opplever utfordringer knyttet psykisk helse og/eller rus. I dette skrivet gir vi deg informasjon om hensikten med prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.


Formål

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Psykiatrialliansen og Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Psykiatrialliansen tilbyr fysisk aktivitet for personer som kan være berørt av psykiske lidelser og/eller rusvansker. Det er Norges første og eneste brukerstyrte idrettslag. En overordnet målsetning er å få folk i aktivitet og ut av ensomhet og isolasjon. Siden starten i 2006 har organisasjonen hatt et uttalt mål om å ha ansatte med brukererfaring i alle ledd av organisasjonen. Mange av Psykiatrialliansens brukere kan oppleve stor grad av isolasjon og ensomhet. Psykiatrialliansens tilbud har fokus på sosialt samvær, med felles måltider før og etter de ulike aktivitetene.


Målsetningen med forskingsprosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan deltakelse i meningsfulle aktiviteter i Psykiatrialliansen kan styrke opplevelser av medborgerskap og livskvalitet for personer som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Funn fra tidligere studier viser til behov for å utvikle mer kunnskap om hvordan personer med psykisk helse og/eller rusproblemer kan oppleve vekst og mulighet ved å bruke sine ressurser i sine tilfriskningsprosesser. Det er behov for mer kunnskap om hvordan frivillige organisasjoner legger til rette for meningsfulle aktiviteter basert på brukernes valgfrihet.


Forskningsspørsmål

Problemstillingen vil bli belyst gjennom følgende forskningsspørsmål:

 • Hvordan beskriver trenere og deltakere sine opplevelser av deltakelse i Psykiatrialliansens aktiviteter?

 • Hvilke faktorer medvirker til opplevd engasjement i meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet for trenere og deltakere i Psykiatrialliansens aktiviteter?

 • Hvordan oppleves og beskrives identitetsendring gjennom deltagelse i meningsfulle aktiviteter og hvordan settes dette i sammenheng med recovery? På hvilken måte er Psykiatrialliansens aktivitetstilbud organisert for å ta i bruk erfaringskompetanse hos trenere og deltakere samt i organisasjonens styre?

 • Hva rapporterer trenere og deltakere i Psykiatrialliansens aktiviteter når det gjelder opplevd engasjement i meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet?

 • Hva er sammenhengen mellom opplevd engasjement i meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet for trenere og deltakere i Psykiatrialliansens aktiviteter?


Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ved Senter for psykisk helse og rus er ansvarlig for prosjektet. Professor Bengt Karlsson fra USN er prosjektansvarlig. I tillegg er også Marit Borg professor emerita involvert i prosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid Psykiatristiftelsen.


Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du får spørsmål om å delta fordi du er deltaker i en av aktivitetene til Psykiatrialliansen. Vi har bedt administrasjonen i Psykiatrialliansen om å sende ut dette skrivet til aktuelle personer som beskrevet over.


Hva innebærer det for deg å delta?

For å få belyst dine erfaringer ønsker vi å invitere deg til å gjøre følgende:

 1. Fylle ut fire spørreskjemaer. Dette gjør du på egen hånd. Det første skjemaet har spørsmålet knyttet til dine erfaringer med å delta i Psykiatrialliansens aktiviteter. Det andre spørreskjemaet undersøker dine erfaringer med tilhørighet og medborgerskap. Det tredje spørreskjemaet undersøker din livskvalitet. Et fjerde og siste spørreskjema gjelder alder, utdanning og sosiale forhold. Alle skjemaene er helt anonymisert, og du vil ikke kunne identifiseres gjennom opplysningene du gir.

 2. Videre ønsker vi og intervju deg sammen med andre deltakere i Psykiatrialliansen som bruker de en av de ulike aktivitetene.. For å få belyst erfaringene ønsker vi å gjennomføre fokusgruppeintervjuer. Det betyr at intervjuene gjennomføres i grupper med 2 til 7 deltakere. Intervjuet vil ta mellom 1 - 1,5 time og det vil bli gjort lydopptak dersom du samtykker til det. Intervjuet vil bli skrevet ut etterpå. Alle detaljer som gjør at du / dere kan indentifiseres vil da bli fjernet. Bengt Karlsson og Marit Borg vil gjøre intervjuene.


Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Det vil ikke påvirke din kontakt med Psykiatrialliansen


Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det er kun prosjektgruppen ved Universitetet i Sørøst-Norge som vil ha tilgang til opplysninger om deg. Dette gjelder både:

 • Dine person- og kontaktopplysninger som vil bli oppbevart forsvarlig innelåst i arkivskap ved USN, adskilt fra øvrige data.

 • Data fra intervjuene som lagres på godkjent forskningsserver ved USN.

 • Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.


Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? Prosjektet avsluttes senest 31.12.25.

Opplysninger om deg vil da bli slettet. Det er kun anonymisert datamateriale som vil bli oppbevart etter prosjektslutt. Dette materialet vil bli brukt til å skrive forskningsartikler. Anonymisert datamateriale vil bli oppbevart forskriftsmessig på forskningsserver ved Universitetet i Sørøst-Norge.


Dine rettigheter

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg

- å få rettet personopplysninger om deg

- få slettet personopplysninger om deg

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger


Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Universitetet i Sørøst-Norge har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.


Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

 • Bengt Karlsson, prosjektansvarlig ved USN, på epost bengt.karlsson@usn.no eller telefon: 906 49 078

 • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17

 • Paal Are Solberg, personvernombud ved USN, på epost Paal.A.Solberg@usn.no eller telefon: 35 57 50 53 / 918 60 041.


Dersom du ønsker å delta, ber vi deg om å underskrive samtykkeerklæringen og returnere svarkonvolutten. Når vi har mottatt denne vil vi ta kontakt med deg.

Oslo 15.09.2021.

Med vennlig hilsen

Bengt Karlsson Marit Borg Prosjektansvarlig Prosjektmedarbeider-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring

Jeg er villig til å delta i studien "Meningsfulle aktiviteter, medborgerskap og livskvalitet blant deltakere og trenere i Psykiatrialliansen - et samarbeidsbasert forskningsprosjekt".

.Jeg har fått informasjon om prosjektet og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

◻ å delta i intervju og svare på spørreskjemaer

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31.12.25.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Jeg kan nås på tlf:


----------------------------------------------------------"189 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle